Sahasrara chakra

Sahasrara chakra, det 7. psykiske center, svarer til hele toppen af hovedet. Hypofysen er den tilknyttede kirtel. Centret kaldes også tusindbladet lotus eller kronechakraet. Det er det symbolske sæde for kosmisk bevidsthed og repræsenterer videnselementet, ikke viden som en intellektuel funktion, men viden set som erkendelsesfunktion.

På samme måde som der eksisterer forskellige bevidsthedsniveauer, eksisterer der forskellige videnslag, f.eks. den rationelle og den intuitive viden, som kan henføres til venstre og højre hjernehalvdel, den bevidste og underbevidste viden, den objektive og subjektive viden, etc. For at harmonisere Sahasrara chakra skal de forskellige videnslag sammensmeltes, og de deraf fremståede sammenhænge integreres til et helhedssyn.

Den menneskelige hjerne, som består af billioner af nerveceller der er indbyrdes sammenflettede, muliggør flere forbindelser end andet kendt i universet. Tanken som en kosmisk erkendelsesproces er uden grænse. Den kosmiske bevidsthed, som ofte bruges til at beskrive 7. chakra, svarer til bevidstheden om og erkendelsen af kosmiske sammenhænge. Hvor de nedre chakraer består af utallige indfaldsveje til erkendelse af den fysiske virkelighed, når den kosmiske bevidsthed ud til erkendelse af universets lovmæssigheder, og åbner bevidstheden mod det evige, det oversanselige aspekt, det der er uden for den materielle manifestation. Derfor er 7. chakra også det vanskeligste at beskrive og forstå, da bevidstheden rækker ud over eller transcenderer det fysiske og begribelige.

Parapsykologiske undersøgelser, som f.eks. regression til tidligere eksistensformer, har vist, at vi i vores bevidsthed gemmer viden, som vi ikke havde kunnet erhverve os på almindelig vis. Mennesker der har gennemgået en sådan regression har f.eks. kunnet tale et fremmed sprog flydende, et sprog de ikke havde kendskab til på forhånd, har kunnet beskrive en by, de aldrig har besøgt, etc. Bevidstheden kan altså oplagre viden og indeholde informationer uden om hjernen.

For at harmonisere kronechakraet må de forskellige videnslag samarbejde på et sådant plan, at de stilles åbne over for stadig ny erkendelse - den intuitive og den empiriske viden må samarbejde for at sand erkendelse kan træde frem.

Symbolet tilknyttet 7. chakra er en tusindbladet hvid lotus, inden i den tusindbladede lotus er en hvid fuldmåne, og inden i denne en nedadvendt lysende trekant. Ifølge nogle traditioner vender lotuskronbladene opad mod himlen. Ifølge de ældste tekster vender disse nedad og omkranser hovedet. Billedet symboliserer spirituel intuition eller kosmisk bevidsthed.

Glorien, som symbol på kronechakraet, er brugt som billedgørelse af et menneske med kosmisk bevidsthed. Ceremonien med at sætte krone på hovedet af monarken udspringer af samme ide om, at personen er ophøjet. Glorien er med tiden blevet mere og mere fysisk, selv Paven har i dag sin kalot på hovedet.

Blokeret energi i Sahasrara chakra kan medføre alvorlige sindslidelser, som f.eks. psykoser og autisme, hjernesygdomme, f.eks. tumorer tillægges ligeledes ubalanceret energi i 7. chakra. Man lukker sig inde i sig selv, i sin egen verden, føler sig uden for livets strøm, lukker af for livskraften, isolerer sig fra oplevelsen af enhed og fællesskab med alt levende og med det livgivende princip.

Da vores nuværende kultur i udpræget grad bevidsthedsmæssigt er centreret omkring de 3 første chakraer, som primært opererer i den fysiske virkelighed og hvis tyngdepunkt er omkring det målelige, er vi uerfarne i at lytte til meddelelser som kommer fra en ikkefysisk, ikke-målelig eller ikke-synlig virkelighed. Selv det der er nærmest os, vores krop, er vi utrænede i at lytte til. Vi sveder i hænderne, hjertet banker, maven kramper sig, alligevel ignorerer vi ofte disse budskaber - undertrykkelsen kan være så massiv, at vi endog ikke hverken indrømmer eller erkender kroppens meddelelser. Vores kultur skatter erfaringer som er erhvervet intellektuelt, som kan iagttages objektivt, erfaringer modtaget uden om intellektet, f.eks. kropslige eller meditative erkendelser, har vi ikke kultur for. Det menneske der livet igennem har læst og lært og gjort sine egne erfaringer er meget lidt skattet, hvis ikke det der er læst, lært og udført er bevist eller fremlagt f.eks. via en eksamen. At erhverve respekteret viden fra indre ressourcer kræver en kultur, der indfletter de 4 øvre chakraer.Sahasrara chakra

For at harmonisere Sahasrara chakra, dvs. at arbejde os væk fra denne opsplitning mellem intellektuel og erkendelsesmæssig viden, mellem krop og sjæl, etc., kræver det en rodfæstet tillid til det indre liv, en tillid der ikke kan erhverves på anden vis end ved egen-erfaring. Denne tillid kan opnås ved opmærksomhed. Det første skridt kan være opmærksomhed og troskab over for vores krops impulser og meddelelser. En årvågen bevidsthed omkring de informationer, vi modtager og en handling derudfra

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer