Manipura 3. chakra

Manipura chakra, det 3. psykiske center, er beliggende i rygsøjlen og med en udstråling foran på kroppen ved navlen, svarende til solar plexus. Dette chakra repræsenterer kroppens energi- eller kraftcenter.

Ubalanceret energi i 3. chakra medfører, at vi føler os uden kraft og styrke, vi oplever os selv som svage og manipulerbare. Eller vi kompenserer for en svaghedsfølelse ved at manipulere med andre. I ubalanceret form vil egenskaber som grådighed, magtmisbrug, begærlighed, aggressivitet være fremtrædende egenskaber i personligheden i enten ringe, moderat eller udpræget grad. Det er sædet for mindreværdsfølelser, som kompenseres ved en falsk følelse af overmagt.

Blokeret energistrøm her medfører, at vi handler og gør ting for egen vindings skyld. Vi hjælper andre, fordi vi forventer, de så vil hjælpe os til gengæld. Vi indgår en slags købmandshandel med andre mennesker: Jeg hjælper dig, men forventer du så gør noget for mig til gengæld - støtter mig, gir mig omsorg, hjælper mig igen, lytter til mig, accepterer mine følelsesudbrud, at du ikke kritiserer mig, etc.

Den hjælp vi gir andre mennesker, hvis den udspringer fra et ubalanceret 3. chakra, er ikke hjælp ud fra kærlighed, men ud fra at den ene tjeneste er den anden værd. Andre mennesker opleves i en vis udstrækning som konkurrenter, og samspillet med dem er derfor præget af magtfaktorer som: hvem af os har mest succes, hvem af os er stærkest, hvem af os har de mest indflydelsesrige venner, hvem af os modtager størst anerkendelse. Eller: hvem af os har det dårligst, hvem af os har mest brug for hjælp, støtte, omsorg.

Er bevidstheden centreret i dette chakra, er vi underlagt vores emotioner, vi han ikke styre vores temperament, farer op, bliver vrede og ophidsede over bagateller og ligegyldigheder.

Dette skyldes i høj grad oplevelsen af verdenen i sort/hvidt, en bevidsthed der opsplitter livet i polariteter som ondt/godt, rigtigt/forkert. Vanskeligheder ved at træffe beslutninger er også tilknyttet ubalanceret energi i 3. chakra. De vanskeligheder mange mennesker har ved valg, og som har sit udspring i, at valg og beslutninger opleves som værende enten rigtige eller forkerte. Pga. den mentale opdeling af verdenen i ondt/godt forsvinder nuancerne og dermed erkendelsen af at kun meget få valg i dette liv er fuldstændig rigtige, at alt hvad vi foretager os, indeholder elementet af den modsatte pol.

Er energien i 3. chakra derimod positivt balanceret, vil personligheden være i stand til at kontrollere sine impulser og sit temperament, være magtfuld uden at dominere, kunne administrere penge eller øvrige besiddelser uden grådighed, nærighed eller ødselhed. Balance vil betyde en positiv autoritet, som kender sit eget værd, og derfor ikke hverken manipulerer eller manipuleres med. Det er her evnen til at sige ja, når vi mener ja, og nej, når vi mener nej symbolsk er repræsenteret.

Hjælpsomhed udspringer fra en erkendelse af et andet menneskes behov for hjælp.

Symbolet der er tilknyttet 3. chakra er en nedadvendt trekant og den opstigende sol. Tidligere var solkraften symbolsk tilknyttet 3. chakra, men pga. vor tids øgede bevidsthed er denne kraft steget op til 4. chakra, hvor den skal udfoldes via kærlighedskraften. Den opstigende sol svarer til den nye dag, den nye bevidsthed, overvindelse af identifikationen med vores personligheds begrænsninger, med egoet.

3. chakra er tilknyttet personlighedens udfoldelse, og den er også sædet for vores intellekt. Ved hjælp af dette kan vi ændre en stor del af vore adfærdsmønstre, vi kan tænke os frem til det uhensigtsmæssige i f.eks. ikke at kunne styre vores vrede, i det lidet frugtbare i at manipulere. Ved at bearbejde energistrømmen i 3. chakra vil vi styrke den mentale evne til skabende tænkning og arbejde henimod et balanceret livssyn.

næste side


kroppens-energier.dk • Forfatter: Benthe Ploug • Tegninger: Lisbeth Frimer